Teşkilat Başkanı

Gürkan BOZYAYLA

Teşkilat Başkanı

Telefon: 532 581 70 56

Görev, yetki ve sorumlulukları
Cumhuriyet ve İstiklâl Partisi’nin, özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerinde, Genel
Başkan adına bizzat veya yetkilendireceği Başkanlık Divanı Üyesi aracılığı ile Cumhuriyet ve İstiklâl
Partisi’ni temsil eder,
Genel Başkanın sair sebeplerle geçici olarak makamında bulunmadığı hallerde Genel
Başkanlığa vekalet eder.