GENEL BAŞKAN

Atakan BOZYAYLA

GENEL BAŞKAN

Telefon: 532 154 33 36

Görev, yetki ve sorumlulukları

Cumhuriyet ve İstiklâl Partisi’ni Genel Başkan temsil eder. Merkez Disiplin Kurulu hariç,

Cumhuriyet ve İstiklâl Partisi teşkilatlarının tamamının tabii başkanıdır.

Parti adına bağlayıcı demeçler vermeye, tebliğ, talimat ve duyurular yayımlamaya yetkilidir.

Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kişilere de kullandırabilir.

Genel Başkan; Başkanlık Divanı üyelerinin görev tanımlarıyla çalışma usul ve esaslarını

yönetmelikle düzenler. Gerek görmesi halinde görev dağılımını değiştirir.

Başkanlık Divanını olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, gündemini tespit eder.

Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı isimleri danışman olarak tayin eder. Bu Fıkra gereği

tayin edilen danışmanların görevi, seçimli Kurultay ardından yeni Başkanlık Divanı oluştuğunda

yeniden atanmazlarsa kendiliğinden sona erer.

Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu, Parti Müfettişliği, Bilim Yüksek Kurulunun

kurulmasına karar verir ve üyelerini belirler.

Milletvekili aday adayları, büyükşehir ve il belediye başkan aday adayları hakkında, Siyasi

Partiler Kanunu ve seçim kanunlarınca belirlenen esaslar ile partinin ilke, karar ve genel

politikalarına göre aday olup olamayacaklarının tespiti için ön inceleme komisyonu oluşturmak, ön

inceleme komisyonlarına bilgi toplamak üzere mülakat, anket, araştırma gibi yöntemlerbelirlemek,

Parti İçi Demokrasi ve Siyasi Etik Kurulu, İhtisas Grupları, Parti İçi Eğitim Merkezi ile benzeri

yardımcı kurul ve kuruluşları kurar ve üyelerinin seçimini Genel İdare Kuruluna teklif eder.

Cumhuriyet ve İstiklâl Partisi Tüzüğüne uygun tüm kurul ve kuruluşlarla ilgili yönetmelikleri

hazırlatır ve ilan eder.

Gerektiğinde, kendisine vekâlet etmek üzere Başkanlık Divanı üyelerinden birisini

görevlendirebilir.

Genel İdare Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, gündemini tespit eder.

Genel İdare Kurulu ile TBMM Grubu ve teşkilat kademeleri arasında çalışma ahengini, iş

birliğini sağlar ve kurullara birleşik toplantılar için çağrı yapıp toplantılara başkanlık edebilir.

Milletvekili ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı görevini yürütür,

Kanun, Cumhuriyet ve İstiklâl Partisi Tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm

görevleri yapar ve yetkileri kullanır,

Partiyle ilgili iş ve işlemlerinden dolayı kurultaya karşı sorumludur.

Translate »