Genel Sekreter

Ozan KIYICI

Genel Sekreter

Telefon: 555 560 83 25

Görev, yetki ve sorumlulukları
Başkanlık Divanı kararları ile Genel Başkanın verdiği talimatların gereğini yerine getirir,
Yetkili kurulların kararlarını zapta geçirir, karar tutanaklarının tanzimini, imzalattırılmasını ve
muhafazasını sağlar,
Genel Merkezin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalarını sağlar, kayıt defterlerini ve
dosyaları tutar, idari hizmetlerini düzenler, denetler ve çalışmaların gerektirdiği destek hizmetlerini
sağlar,
Parti personelinin istihdam, tayin ve terfi hususundaki sicil dosyalarını hazırlar ve kayıt
altında tutar, arşiv sisteminin güçlendirilmesini ve korunmasını sağlar,
Partinin faaliyet raporunu hazırlar, Başkanlık Divanına sunar.
Genel Başkanın kararı doğrultusunda, yeteri kadar parti personeli istihdam eder, terfi ve
tayin işlerini yürütür.

Translate »