Mali İşler Başkanı

Ali Fuat DEMİRCAN

Mali İşler Başkanı

Telefon: 544 724 63 99


Görev, yetki ve sorumlulukları
Partinin mali işlerini yürütür. Partinin yılsonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler.
İllerden ve ilçelerden gelen kesin hesapları, Genel Merkez kesin hesabıyla birleştirir, Başkanlık
Divanının ve Genel idare Kurulunun onayına sunar,
Partinin gelirlerinin kanun, Tüzük ve yönetmelikler ile Kurultay kararlarına uygun şekilde
toplanmasını ve harcamaların yapılmasını, üçüncü şahıslarla yapılacak ve malî sorumluluk yükleyen
sözleşmelerin Parti menfaatleri ve mevzuata uygun olarak hazırlanmasını ve Başkanlık Divanının
onayından sonra icra edilmesini sağlar,
Partinin Anayasa Mahkemesine sunulacak kesin hesap raporunu hazırlar,
Partinin demirbaşlarının ve mal varlığının korunmasını gözetir.

Translate »